Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kategori: İslâm Âlimleri ve Şeyhleri

Ma’rûf-i Kerhî Hazretleri

Hazreti Ma’rûf-i Kerhî Büyük velîlerden. Adı Ma’rûf bin Fîrûz, künyesi Ebû Mahfûz’dur. Doğum târihi bilinmemektedir. 815 (H.200) senesinde Bağdat’ta vefât etti. Kabri Bağdât’tadır. Kabri başında yapılan duâ makbul ve müstecabdır. Bağdât’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş ve Mârûf-ı Kerhî diye tanınmıştır. Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. İranlı hıristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken, hıristiyanlığı öğrenmesi…
Devamı

Yûsuf el-Hemedânî Hazretleri

Tam adı Ebû Ya‘kûb Yusuf ibni Eyyûb ibni Yusuf ibni Hüseyin Bûzencirdî Hemedânî olan Yusuf Hemedânî (Kuddise Sirruhû), Silsile-i Nakşibendiyye-i Aliyye’nin dokuzuncu halkasıdır. Hicrî 440 yılı Safer Ayı’nda Pazartesi günü Hemedân’ın Bûzencird Köyü’nde[1]dünyaya geldi.[2] Hayatının büyük bir kısmını ilim yolculuğunda geçiren Yusuf Hemedânî (Kuddise Sirruhû) mezheben hanefî olup İmâm-ı Âzam Efendimiz’e benzerdi. Bedenen zayıf yapılı, orta boylu ve buğday…
Devamı

Ubeydullâh el-Ahrâr Hazretleri

Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr (Kuddise Sirruh) İrfan ve irşad medresesinin müderrisleri olan Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) on dokuzuncu altın halkası, ârifler ve mürşidler dairesinin kutbu Mevlânâ Hâce Ubeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruhû) hazretleridir. Ziyadesiyle fazîlet ve kemal sahibi bir veliydi. Şeyhi Yakub Çerhî (Kuddise Sirruhû) hazretlerinden emanet aldığı yolu Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) hazretlerine ulaştırdı. Mevlânâ Ubeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruhû) yalnızken ve insanlarla beraberken, her zaman…
Devamı

Abdullâh ed-Dehlevi Hazretleri

Mevlânâ Abdullâh ed-Dehlevi (Kuddise Sirruh) Nisbet hamurları aşkla mayalanan Nakşibendiyye büyükleri (Kaddesallâhu Esrârahum) dünya mateminde konaklayıp, halk içinde Hakk’la olanlardır. Esrâr-ı hakîkate agâh olup, bunu surette ihfâ eden, rızây-ı Hüdâvendigâr’a yönelip cemâl-i behiştten bile yüz çevirenlerdir. Mevlâ’dan (Celle Celâlühû) başka görmeyen, O’na teveccüh eden, cümle eşyadan i’râz edenlerdir. “Hep birlikte O’nun dinine sarılın” emri sırrınca zahiri ahkâm-ı şeriyye ile tezyin etmekten ibaret…
Devamı

Ebû Yezîd el-Bestâmî Hazretleri

Silsile-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) altıncı altın halkası Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî[1] (Kuddise Sirruhû) Hazretleridir. Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin tasavvufta nisbeti üveysî yolla Mevlânâ Ca‘fer es-Sâdık (Radıyallâhu Anh)Hazretlerindendir. Kendisinden sonra da yüce Nakşibendiyye yolu Ebu’l-Hasan el-Harakânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleriyle devam etmiştir.[2] Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî (Kuddise Sirruhû)  zamanının kutbu, evliyanın reisiydi. Dünyadan ve maddeden tamamen uzak bir mürşid-i kâmildi. İsmi, Künyesi ve Şemâili Mevlânâ Ebû…
Devamı

Selmân El-Farisî Hazretleri

Mevlânâ Selmân el-Fârisî (Radıyallâhu Anh), uzunca boylu, buğday tenli, gökçek yüzlü ve sık sakallıydı. Bünyesi sağlam ve güçlüydü. Dostluğu külfetsizdi. Samimi ve geçim ehli bir zattı. Altın silsilemizin üçüncü halkası, Allah Rasûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in “Bizden ve ehl-i beytimizden” iltifatına mazhar olmuş olan Mevlânâ Selmân el-Farisî (Radıyallâhu Anh)dır. Asıl adı Mabih iken, müslüman olduktan sonra Allah Rasûlü (Sallallâhu Aleyhi ve…
Devamı

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri

Adı Mehmed Zahid, soyadı Kotku idi. Kendisinin naklettiğine göre babası ona: “Oğlum Mehemmed!” diye hitap edermiş. Milâdî 1897 yılında, Bursa kale içinde bulunan Türkmenzâde çıkmazındaki baba evinde dünyaya gelmiştir.   Baba ve annesi Kafkasya’dan hicrî 1297’de göç eden müslümanlardandır. Dedeleri Kafkasya’da Şirvan’a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha’dandır. Nuha, ahalisi müslüman olan hâlen Azerî Türkçesi…
Devamı

Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni Hazretleri

Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni El-Hüseyni (Kuddise Sirruhû) Mevlana Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (uddise Sirruhû), ulu bir zat olup, hayâ ve vakar sahibi bir mürşid, milletin ve dinin kandili olarak, İslamî şeriatın, gerçeğin ve tarikatın başında hizmetkâr olarak bulunmaktadır. Bizzat âlimlerin, fakirlerin, iyiliklerin ve güzelliklerin hâdimidir.  1314 hicrî senesinde (miladî 1896)…
Devamı

Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Hazretleri

6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi (Ferîdûn-i Sipehsâlâr, s. 22; Eflâkî, I, 73). Öte yandan Dîvân-ı Kebîr’deki bir şiirinden hareketle (III, 49) Şems-i Tebrîzî ile buluştuğunda (642/1244) altmış iki yaşında olduğu, dolayısıyla doğum tarihinin 580 (1184) olması gerektiği ileri sürülmüşse de (Gölpınarlı, ŞM, III [1959], s. 156-161), Hellmut Ritter bu iddiayı geçerli…
Devamı

Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretleri

Kadiri tarikatının kurucusu ve Tasavvuf hayatınında önde gelen alimlerinden olan Abdülkadir-i Geylani Hazretleri kimdir? Eğitim ve tasavuf hayatı, eserleri, hakkında yazılan menâkıbnâmeler ve hakkında çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz …     Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkadir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî (ö. 561/1165-66) Kadiriyye tarikatının kurucusu. 470’te (1077) Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine…
Devamı