Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kategori: İslâm Âlimleri ve Şeyhleri

Ebü’l Hasan Eşari Hazretleri

Ebü’l Hasan Eşari Hazretleri Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra’da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat’ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Muhyiddin-i İbn Arabi Hazretleri

Muhyiddin-i İbn Arabi Hazretleri Evliyânın büyüklerinden. Sofiyye-i âliyyedendir. Adı, künyesi ve sıfatı ile birlikte Şeyh-i Ekber Ebû Bekr-i Muhammed bin Ali’dir. Ebû Bekr İbn-i Arabî ismi ile de meşhûrdur. 560 (m. 1165)’da, Endülüs’de Mürsiye kasabasında doğdu. Müctehid idi. Nakil ettiği bilgilerin hepsi birer vesîkadır. Devlet ve mevki sahiblerinden gelen hediyelerin hepsini fakirlere dağıtırdı. Beşyüzden fazla…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

İmam-ı Muhammed Gazali Hazretleri

İmam-ı Muhammed Gazali Hazretleri İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu. İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h.450) yılında doğdu. Babası fakir ve salih bir zattı. Âlimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmazdı. Elinden geldiği kadar, onlara…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

İmam Muhammed bin İsmail ElBuhari Hazretleri

İmam Muhammed bin İsmail ElBuhari Hazretleri Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için “İmam”, Buharalı olduğu için “Buhari” denilmiş, İmam-ı…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

İmam Nevevi Hazretleri

İmam Nevevi Hazretleri Şâfiî âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahyâ bin Şeref, lakabı Muhyiddîn, künyesi Ebû Zekeriyyâ’dır. 1233 (H.631)de Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nisbetle Nevevî denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefât etti. Babası anlattı: “Oğlum yedi yaşına basmıştı. Ramazân-ı şerîfin yirmi yedinci gecesi yatağında uyuyordu. Biz bu geceyi ihyâ etmek için…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Ebu Ali Farmedi Hazretleri

Hazreti Ebu Ali Farmedi Horasan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Fadl bin Muhammed’dir. 433 (m. 1042) senesinde doğdu. Yaşadığı devrin âlimleri arasında bir tane idi. Zâhirî din ilimlerini, Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî hazretlerinden öğrendi. Ayrıca Ebû Abdullah Muhammed bin Muhammed Şirâzî, Ebû Mensûr Temimî, Ebû Abdurrahmân Neylî, Ebû Osman Sabûnî ve daha başka âlimlerden de ilim tahsil etti.…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Derviş Muhammed Hazretleri

Hazreti Derviş Muhammed Mevlâna Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) hazretleri Silsile-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirmi birinci altın halkasıdır. Buhara’nın Emkene köyünde yaşamıştır. Orta boylu, güler yüzlü, buğday tenli, beyaz sakallı bir zattı. Evliyanın gavsı olan Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruhû) yağmur misali nurlar yağdıran bir veliydi. Aynı zamanda dayısı olan Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) hazretlerinin…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Sırrî-yi Sekatî Hazretleri

Hazreti Sırrî-yi Sekatî Büyük ve meşhûr velîlerden. İsmi, Sırrî bin Muglis es-Sekatî, künyesi, Ebü’l-Hasen’dir. Bağdât’ta doğdu. 865 (H.251)’de Ramazan-ı şerîf ayında orada vefât etti. Şûnizî kabristanına defnedildi.Ma’rûf-i Kerhî hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, verâ ve takvâda asrının bir tânesi idi. Hâris-i Muhâsibî ve Bişr-i Hafî’nin akrânıdır. Sırrî-yi Sekatî; Hüşeym binBeşir,Ebû…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri

Hazreti Cüneyd-i Bağdâdî   Evliyânın büyüklerinden. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-Tâife denmekle meşhûrdur. Künyesi, Ebü’l-Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed 822 (H.207)’de Nehâvend’de doğdu. Bağdat’ta büyüdü ve orada yaşadı. 911 (H.298) senesinde vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî yedi yaşında iken, mektepten gelince babasının ağladığını görüp, sebebini sordu: “Zekât olarak dayın Sırrî-yi Sekâtî’ye birkaç gümüş göndermiştim, almamış. Kıymetli…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---

Ma’rûf-i Kerhî Hazretleri

Hazreti Ma’rûf-i Kerhî Büyük velîlerden. Adı Ma’rûf bin Fîrûz, künyesi Ebû Mahfûz’dur. Doğum târihi bilinmemektedir. 815 (H.200) senesinde Bağdat’ta vefât etti. Kabri Bağdât’tadır. Kabri başında yapılan duâ makbul ve müstecabdır. Bağdât’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş ve Mârûf-ı Kerhî diye tanınmıştır. Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. İranlı hıristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken, hıristiyanlığı öğrenmesi…
Devamı

--- Konuyu şununla paylaş ---