Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kategori: İslâm Âlimleri ve Şeyhleri

Hazreti Abdûlkadir Geylaninin Doğumu

Hazreti Abdûlkadir Geylaninin Doğumu Hazreti Abdûlkadir Geylani Kuddise Sirruhû, hicri 470 yılında dünyaya gelmiştir. Kendisine doğum tarihi sorulduğunda “Tam olarak bilemiyorum. Ama Bağdat’a Allame et- Temimi’nin öldüğü sene geldim. O zaman 18 yaşındaydım” diye bir cevap vermiştir. Et- Temimi ise hicri 488 senesinde vefat etmiştir. Annesi, doğum yaşı geçtikten sonra onu doğurdu. Doğumunda annesi 60…
Devamı

Yûsuf Nebhânî Hazretleri

Son asır İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyâdan. İsmi Yûsuf bin İsmâil’dir. Nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849 (H.1265) senesinde Hayfa’da Eczim köyünde doğdu. 1932 (H.1350) senesinde Beyrut’ta vefât etti. Küçük yaşından îtibâren ilim tahsîline başlayan Yûsuf Nebhânî, 1866-1872 seneleri arasında Kâhire’deki meşhûr Câmiü’l-Ezher Üniversitesinde yüksek din ilimlerini tahsîl etti. Ayrıca zamânın büyük âlimlerinden ilim öğrenip, icâzet aldı.…
Devamı

İmam Hasan-ı Basrî Hazretleri

Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebi’l-Hasan Yesâr’dır. Künyesi Ebû Muhammed ve Ebû Saîd’dir. Aslen Basralı olduğu için Basrî ismiyle meşhûr olmuştur. Babasının ismi, Firûz, Yesâr veya Câfer’dir. Annesininki ise, Hayre’dir. 641 (H.21) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 728 (H.110) senesinde Basra’da vefât etti.Kabri Basra’da Sâlihiyye adı verilen yerde olup sevenleri tarafından…
Devamı

Hacı Bayrâm-ı Velî

İstanbul’u, Fâtih Sultan Mehmed Hanın fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. Nûmân bin Ahmed bin Mahmûd, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H. 753)de Anakra ilinin Çubuk Çayı üzerindeki Zülfadl (Sol-Fasol) köyünde doğdu. 1429 (H. 833) senesinde Ankara’da vefât etti. Türbesi, Hacı Bayram Câmiinin kenarında ziyârete açıktır. Nûmân, küçük yaşından îtibâren ilim tahsîline başladı. Ankara’da ve Bursa’da bulunan âlimlerin…
Devamı

İmam Muhammed bin İdrîs Şafiî Hazretleri

İmam Muhammed bin İdrîs Şafiî Hazretleri Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan, Şafiî mezhebinin imâmı. İsmi Muhammed olup, nesebi şöyledir: Muhammed bin İdrîs bin Abbâs bin Osman bin Şafi’ bin Sâib bin Ubeyd bin Abdülyezîd bin Hâşim bin Müttalib bin Abdümenâfdır. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Soyu Kureyş kabilesinden olup, hem anne, hem de baba…
Devamı

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe El-Nûmân Hazretleri

Hazreti İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe El-Nûmân (Radiyallahu anh) Tâbiînden. İslâm âleminde Eshâb-ı kirâmdan sonra yetişen evliyânın ve âlimlerin en büyüklerinden. Ehl-i sünnetin reisi ve Hanefî mezhebinin kurucusudur. İsmi, Nûmân bin Sâbit bin Zûtâ’dır. Ebû Hanîfe künyesiyle ve İmâm-ı A’zam lakabıyla meşhûr olmuştur. Kûfe’de doğduğu için Kûfî nisbesiyle bilinir. 699 (H.80) senesinde Kûfe’de doğdu, 767 (H.150)…
Devamı

Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri

Hazreti Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibendî el-Buhârî (Kuddise Sirruh) Uzunca boylu, buğday tenli, gökçek yüzlüydü. Sakalı büyükçe boynu uzuncaydı. Boynu nur gibi parlardı. Mehabetliydi. Tatlı dilli ve güzel sözlüydü. Halk içinde bulunduğu sırada bile gönlü Hakk ile meşguldü. Türk illerinin saygın mürşidiydi.   Şâh-ı Nakşbend ve Nakşilik Şâh-ı Nakşbend hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu” olarak anılan…
Devamı

Ahmed Er-Rifâi Hazretleri

Hazreti Ahmed Er-Rifâi (Kuddise Sirruhû) Evliyânın büyüklerinden. “Vilâyet-i Uzmâ” sahibi, dörtler diye isimlendirilen kutublardan biridir. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) soyundan olup, seyyiddir. İsmi, Ahmed bin Sultân Ali bin Yahyâ bin Sabit bin Ebü’l-Fevârîs Hazım Ali bin Ahmed Murtezâ bin Ali İşbilî bin Rüfâe Hasen bin Mehdî bin Muhammed bin Hasen bin Ahmed Sâlih bin…
Devamı

Hâce Ali Er-Râmitenî Hazretleri

Hazreti Hâce Ali Er-Râmitenî (Kuddise Sirruhû) İslâm âlimlerinin büyüklerinden. “Hâce Azîzân” ve “Pîr-i Nessâc” isimleri ile meşhûrdur. Mahmûd-i İncirfagnevî’nin talebesidir. Buhârâ’ya onbeş kilometre olan Râmiten köyünde doğdu. Râmiten’de ilim tahsiline başladı. Çok kısa zamanda ilim yolunda mertebeler katetti. O devrin en büyük âlimi olan Hâce Mahmûd-i İncirfagnevî’nin derslerine büyük bir aşkla devam etti. Hocasının iltifâtlarına…
Devamı

Nureddin Berifkâni Hazretleri

Nureddin Berifkâni Hazretleri Irak evliyâsından. İsmi Nûreddîn bin Abdülcebbâr’dır. 1789 (H.1205) târihinde Berîfkan köyünde doğdu. 1850 (H.1268) târihinde vefât etti. Nûreddîn Berîfkânî iyi bir âile terbiyesi gördü. Önce Kur’ân-ı kerîmi hatmetti. Sonra fazîlet sâhibi birçok âlimden ilim öğrendi. Mevlânâ Yahyâ Mervezî, Şeyh Mûsulî bunlardandır. Zâhirî ilimlerde yükseldikten sonra mânevî ilimlerde de olgunlaşmak isteyen Şeyh Nûreddîn,…
Devamı

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız!